Shiva Sahasranama Stotram | śrī śiva sahasranāma stōtram in English

0
2129

Shiva Sahasranama Stotram lyrics in English

Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in English

Sthirah sthanuh prabhurbhanuh varado varah predicted.

Sarvatma sarvavikhyatah sarvah bhavah of all time. 1.

 

Jati’s sarvangah sarvabhavanah sikhandi skin.

Harisca harinaksasca prabhuh sarvabhutaharah. 2.

 

Pravrttisca nivrttisca dhruvah formal sasvato.

Bhagwan smasanacari gocarordanah khacaro. 3.

 

Abhivadyo mahakarma nun for them to enjoy the past.

Sarvalokaprajapatih unmattavesapracchannah. 4.

 

Maharupo mahakayo mahayasah vrsarupo.

Mahatma sarvabhutasca virupo manuh vamano. 5.

 

Hayagardabhih lokapalontarhitatma broadcasts.

Pavitrasca mahanscaiva niyamasrayah niyamo. 6.

 

Nidhih sarvakarma svayambhuscadiradikaro.

Sahasrakso virupaksah naksatrasadhakah Somolu. 7.

 

Candrah suryah gatih grahapatirvarah keturgraho.

Mrgabanarpanonaghah adriradryalayah Karta. 8.

 

Dinasadhakah tapadino mahatapa worse.

Mantrah standard paramam tapah year. 9.

 

Mahabijo yojyo mahareta mahatapah yogi.

Suvarnaretah sarvajnah vrsavahanah subijo. 10.

 

Umapatih dasabahustvanimiso nilakantha.

Balavirobaloganah visvarupah self Sreshtho. 11.

 

Ganakarta ganapatirdigvasah will have any sex.

Paramam holy mantrah harah sarvabhava Karo. 12.

 

Kamandaludharo dhanvi kapalavan banahastah.

Mahan cayudhi pattisi sataghni asani sword. 13.

 

Sruvahastah surupasca nidhih tejastejaskaro.

Suvaktrascodagro usnisi vinatastatha world. 14.

 

Dirghasca harikesasca will have any sutirthah dark.

Srgala rupah sarvartho mundah kamandaluh kundi. 15.

 

Ajasca mrgarupasca kapardyapi gandhadhari.

Nabhastalah urdhvaretordhvalinga urdhvasayi. 16.

 

Senapatirvibhuh trijataisciravasasca rudrah.

Ahascarotha naktam tigmamanyuh suvarcasah world. 17.

 

Gajaha daityaha lokadhata gunakarah Loco.

Ardracarmambaravrtah sinhasardularupasca. 18.

 

Sarvavasascatuspathah kalayogi mahanadah.

Nisacarah pretacari mahesvarah bhutacari. 19.

 

Bahubhuto bahudhanah gatih sarvadharomito.

Nrtyapriyo nityanarto sarvalasakah nartakah. 20.

 

Ghoro mahatapah paso nityo caro nabhah Giri.

Sahasrahasto vijayo hyaninditah vyavasayo. 21.

 

Amarsano marsanatma kamanasanah yajnaha.

Susaho daksayajnapahari madhyamastatha world. 22.

 

Tejopahari balaha varah muditorthojito.

Gambhiraghoso gambhiro balavahanah gambhira. 23.

 

Vrksakarnasthitirvibhuh nyagrodharupo nyagrodho.

Mahananah sudiksnadasanascaiva mahakayo. 24.

 

Sanyugapidavahanah visvakseno hariryajnah.

Tapasca fervent haryasvah karmakalavit sahayah. 25.

 

Visnuprasadito yajnah vadavamukhah sea.

Hutasanah hutasanasahayasca prasantatma. 26.

 

Ugrateja mahateja vijayakalavit jayo.

Jyotisamayanam siddhih will have any sandhirvigraha. 27.

 

Dundee sikhi jati murtijo murdhago bali flames.

Vainavi panavi kalah kalakatankatah tali. 28.

 

Vidhirgunavrddhirlayogamah naksatravigraha.

Sarvatomukhah prajapatirdisa bahurvibhagah. 29.

 

Hiranyakavacodbhavah vimocanah suragano.

Medhrajo balacari mahacari stutastatha world. 30.

 

Nina’s sarvavadyaparigrahah sarvaturya.

Vyalarupo bilavasi tarangavit Hema Malini. 31.

 

Sarvabandhavimocanah tridasastrikaladhrk ritual.

Satruvinasanah bandhanastvasurendranam yudhi. 32.

 

Sarvasadhunisevitah sankhyaprasado survasah.

Yajnabhagavit praskandano vibhagascatulyo. 33.

 

Sarvavasah sarvacari vasavomarah durvasa.

Hemo hemakaro yajnah dharottamah sarvadhari. 34.

 

Lohitakso mahaksasca visaradah vijayakso.

Sangraho nigrahah sarpaciranivasanah Karta. 35.

 

Mukhyomukhyasca dehasca rddhih sarvakamadah body.

Balarupadhrk sarvakamaprasadasca subalo. 36.

 

Sarvatomukhah sarvakamavarascaiva sarvadah.

Akasanidhirupasca nipati khagah uragah. 37.

 

Suvarcasi raudrarupomsuradityo vasurasmih.

Vasuvego mahavego nisacarah manovego. 38.

 

Sarvavasi sriyavasi harah by the Apostle.

Muniratma patirloke sahasradah sambhojyasca. 39.

 

Visampatih party’s paksirupi catidipto.

Unmado madanakaro romasah artharthakara. 40.

 

Vamadevasca vamasca vamanah pragdaksinasca.

Siddhah siddhayogapahari sarvarthasadhakah world. 41.

 

Bhiksusca bhiksurupasca mrduravyayah visani.

Mahaseno visakhasca gavampatih sastibhago. 42.

 

Vajrahastasca viskambhi will camustambhanaiva.

Rturrtu karah madhurmadhukarocalah Calo. 43.

 

Nityamasramapujitah vanaspatyo vajaseno.

Bramhachari lokacari sucaravit sarvacari. 44.

 

Isana isvarah nisacari pinakadhrk Calo.

Look for nimittastho harih nandirnandikaro. 45.

 

Nandi nandisvarasca nandano nandivardhanah world.

Bhagasyaksi nihanta brahmavidanvarah’s Calo. 46.

 

Mahalingascarulingastathaiva caturmukho world.

Lingadhyaksah suradhyakso yugavahah lokadhyakso. 47.

 

Balah bijadhyakso bijakartadhyatmanugato.

Kalpo karah gautamotha jalesvarah epic. 48.

 

Dambho hyadambho vaidambho vaisyo kavih vasyakarah.

Mahausadhih patirmahakarta Karta animal world. 49.

 

The letter will have any sakra paramam balavan Brahma.

Nitirhyanitih suddhatma Shuddhobhāshā manogatih manyo. 50.

 

Bahuprasadah svapano tvamitrajit darpanotha.

Vedakarah sutrakaro samaramardanah learned. 51.

 

Mahaghoro mahameghanivasi vasikarah world.

Atidhumro mahajvalo huto havih flame. 52.

 

Vrsanah sankaro nityo dhumaketanah varcasvi.

Niravagrahah nilastathangalubdhasca sobhano. 53.

 

Svastidah svastibhavasca bhagi laghuh bhagakaro.

Utsangasca mahangasca mahagarbhah yuva Paro. 54.

 

Sarvadehinam krsnavarnah suvarnascendriyah.

Mahapado mahahasto mahayasah mahakayo. 55.

 

Mahamurdha mahamatro digalayah mahanetro.

Mahadanto mahakarno mahahanuh mahamedhro. 56.

 

Smasanadhrk mahanaso mahakamburmahagrivah.

Mahavaksa mahorasko mrgalayah antaratma. 57.

 

Lambano lambitosthasca payonidhih mahamayah.

Mahadanto mahadanstro mahamukhah mahajihvo. 58.

 

Mahanakho maharoma mahajatah mahakeso.

Asapatnah prasadasca pratyayo sadhanah Giri. 59.

 

Mahamunih snehanosnehanascaivajitasca.

Vayuvahanah keturanalo vrksakaro vegetation. 60.

 

Mandali merudhama devadanavadarpaha world.

Rksahasramiteksanah atharvasirsah samasya. 61.

 

Bhujo yajuh guhyah prakaso jangamastatha foot.

Sudarsanah amogharthah prasadascabhigamyah. 62.

 

Upaharapriyah sarvah kanakah sthirah kancanah.

Nabhirnandikaro bhavyah sthirah puskarasthapatih. 63.

 

Yajnasamahitah dvadasastrasanascadyo yajno.

Naktam kalisca kalasca kalapujitah makarah. 64.

 

Gana sagano karasca sarathih past feeling.

Bhasmabhutastarurganah bhasmasayi bhasmagopta. 65.

 

Aganascaiva lopasca sarvapujitah mahatma.

Sucirbhutanisevitah sankustrisankuh sampannah. 66.

 

Visvakarmapatirvarah asramasthah kapotastho.

Sakho visakhastamrostho suniscayah hyamujalah. 67.

 

Paroparah kapilokapilah surayuscaiva.

Gandharvo hyaditistarksyah susarathih suvijneyah. 68.

 

Parasvadhayudho devartha subandhavah Carey.

Jalesayah tumbavini mahakopordhvareta. 69.

 

Ugro vansakaro vanso hyaninditah vansanado.

Sarvangarupo she hyanilonalah suhrdo. 70.

 

Bandhano bandhakarta subandhanavimocanah world.

Sayajnarih sakamarih mahayudhah mahadanstro. 71.

 

Bahustvaninditah sarvah sankarodhanah sankarah.

Amareso mahadevo surariha visvadevah. 72.

 

Ahirbudhno nirrtisca haristatha cekitano.

Ajaikapacca kapali sivah trisankurajitah. 73.

 

Vaisravanastatha dhanvantarirdhumaketuh skando.

Dhata sakrasca visnusca mitrastvasta dharah dhruvo. 74.

 

Prabhavah sarvago vayuraryama ravih savita.

Udagrasca vidhata mandhata past them to enjoy the world. 75.

 

Ratitirthasca vagmi sarvakamagunavahah world.

Mahagarbhascandravaktromanoramah padmagarbho. 76.

 

Punyacancuri balavanscopasantasca puranah.

Kurukarta kalarupi mahesvarah kurubhuto. 77.

 

Sarvasayo darbhasayi praninampatih sarvesam.

Devadevah mukhosaktah sarvaratnavit sadasat. 78.

 

Kailash sikharavasi girisansrayah himavad.

Kulahari kulakarta bahupradah bahuvidyo. 79.

 

Nakulascandanaschadah vrkso vanijo cultures.

Saragrivo mahajatru mahausadhah ralolasca. 80.

 

Vyakaranottarah siddharthakari siddharthascando.

Sinhanadah sinhadanstrah sinhavahanah sinhagah. 81.

 

Lokahitastaruh prabhavatma jagatkalasthalo.

Sarango navacakrangah sabhavanah ketumali. 82.

 

Bhutapatirahoratramaninditah bhutalayo. 83.

 

Vahita sarvabhutanam vibhurbhavah nilayasca.

Amoghah sanyato hyasvo pranadharanah bhojanah. 84.

 

Dhrtiman matiman daksah yugadhipah satkrtasca.

Harah gopalirgopatirgramo gocarmavasano. 85.

 

Hiranyabahusca tatha pravesinam guhapalah.

Pratisthayi mahaharso jitendriyah jitakamo. 86.

 

Gandharasca suralasca tapah ratirdhanuh ritual.

Mahanrttohyapsaroganasevitah mahagito. 87.

 

Sanucarascalah mahaketurdhanurdhaturnaika.

Sarvagandhasukhavahah avedaniya avesah. 88.

 

Toranastarano vayuh caikatah paridhavati.

Ganadhipah mahavrddho sanyogo vrddho cultures. 89.

 

Patih nityatmasahayasca devasurapatih.

Yuktasca yuktabahusca suparvanah dvividhasca. 90.

 

Asadhasca susadasca dhruvo hano harah Hari.

Mahapathah vapuravartamanebhyo vasusrestho. 91.

 

Sirohari vimarsasca bhusitah sarvalaksana.

Aksasca yogi’s sarvayogi mahabalah chariot. 92.

 

Maharathah samamnayosamamnayastirthadevo.

Nirjivo jivano mantrah bahukarkasah subhakso. 93.

 

Ratna raktango maharnavanipanavit Lord.

Mulo widest hyamrto nidhih vyaktavyaktastapo. 94.

 

Arohano nirohasca mahatapah salahari.

Senakalpo mahakalpo yugayuga harih Karo. 95.

 

Yugarupo maharupo pavano nagah gahano.

Hyacalopamah legal nirvapanah padah pandito. 96.

 

Bahulocanah mahamalah largesse around.

Kupah lavanah kusumah saphalodayah expanse. 97.

 

Vrsabho vrsabhankango bilvo jatadharah turquoise.

Indurvisarvah sumukhah sarvayudhah sahah surah. 98.

 

Nivedanah sudhajatah mahadhanuh sugandharo.

Sarvakarmanam utthanah gandhamali Lord’s. 99.

 

Manthano bahulo bahuh sarvalocanah sakalah.

Tarastali karastali vahah upper sanhanano. 100.

 

Mahan sarvalokasrayo succhatro vikhyatah canopy.

Dandi virupo mundo mundo vikurvanah corruption. 101.

 

Haryaksah kakubho diptajihvah sahasrapat diamonds.

Sahasramurdha devendrah guruh sarvadevamayo. 102.

 

Sahasrabahuh sarvangah sarvalokakrt saranyah.

Krsnapingalah kanisthah holy trimadhurmantrah. 103.

 

Satapasadhrk brahmadandavinirmata sataghni.

Padmagarbho mahagarbho jalodbhavah brahmagarbho. 104.

 

Gatih brahmano gabhastirbrahmakrd brahmavid Brahma.

Anantarupo naikatma svayambhuvah tigmatejah. 105.

 

Manojavah urdhvagatma pasupatirvataranha.

Candani padmamalagryah narah surabhyuttarano. 106.

 

Pinakadhrk nilamaulih mahasragvi atrium.

Dhrgumadhavah umapatirumakanto jahnavi. 107.

 

Varo varaho varado sumahasvanah varesah.

Mahaprasado damanah svetapingalah satruha. 108.

 

Pritatma prayatatma sanyatatma pradhanadhrk world.

Sarvaparsva sutastarksyo varah dharmasadharano. 109.

 

Go suvrso vrsesvarah caracaratma suksmatma.

Savitamrtah sadhyarsirvasuradityo vivasvan. 110.

 

Vyasah sarvasya sanksepo vistarah nayah paryayo.

Masah rtuh paksah sankhya samapanah year. 111.

 

Kalakastha lavomatra muhurtohah ksanah ksapah.

Lingamadyastvaninditah visvaksetram prajabijam. 112.

 

Sadasad vyaktamavyaktam pitamahah Father Mata.

Svargadvaram prajadvaram trivistapam moksadvaram. 113.

 

Nirvana hladanam caiva paragatih brahmalokah.

Devasuraparayanah devasuravinirmata. 114.

 

Devasuranamaskrtah devasuragururdevo.

Devasuraganasrayah devasuramahamatro. 115.

 

Devasuraganagranih devasuraganadhyakso.

Devarsirdevasuravarapradah devatidevo. 116.

 

Devasuramahesvarah devasuresvarodevo.

Devatatmatmasambhavah sarvadevamayocintyo. 117.

 

Udbhidastrikramo vaidyo virajombarah virajo.

Nararsabhah devasinho idyo suravyaghro hand. 118.

 

Sarvadevottamottamah vibudhagravarah sresthah.

Prayuktah sobhano prabhuravyayah varjaisanah. 119.

 

Con guruh nijah sargah sarvavahanah pavitrah.

Srngi srngapriyo babhru niramayah rajarajo. 120.

 

Abhiramah suragano sarvasadhanah viramah.

Lalatakso visvadeho brahmavarcasah harino. 121.

 

Niyamendriyavardhanah sthavaranampatiscaiva.

Siddharthah sarvabhutarthocintyah sucih satyavratah. 122.

 

Paramagatih muktanam vratadhipah Brahma aspect.

Jagat srivardhano muktatejasca redemption Shrimaan. 123.

Jagat srivardhano Shrimaan Om Iti Dukha.

” Use our HariOme App for your day in – day out spiritual activities .

Our team of renowned astrologers will provide answers to your problems based on some of your details.

We also help in identifying auspicious day and time for all your occasions.

Download our Hari Ome App App for Daily Horoscopes, Spiritual Information, Moral Stories and Many more.

Already have the App?? Make sure it’s the latest version.

Android

iOS

For More Updates Please Visit www.Hariome.com

Lord Shiva Related Posts

శ్రీ శివ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri siva Ashtottara Satanamavali

Sri Siva Sahasranama Stotram Uttara Peetika | శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం ఉత్తర పీఠిక

Sri Siva Sahasranama Stotram Poorva Peetika | శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం పూర్వపీఠిక

శివానందలహరీ – Sivanandalahari

శివాష్టకం – Sivashtakam

శ్రీ శివ కవచం – Sri Siva Kavacham

Vedasara Shiva Stotram | వేదసార శివ స్తోత్రం

Daridrya Dahana Shiva Stotram | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం

శివునికి రుద్రాభిషేకం ఎందుకు చేస్తారు ? | Siva Rudrabhishekam In Telugu

శివరాత్రి ఉపవాసం ఏవిధంగా చేస్తే ఫలితం ఉంటుంది..? | Benefits of Sivaratri Fasting in Telugu..?

శ్రీ శివ షోడశోపచార పూజ – Sri Shiva Shodasopachara Puja Vidhanam

శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Shiva Ashtottara satanamavali

Sri Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram | శ్రీ సాంబసదాశివ అక్షరమాలా స్తోత్రం

Shiva Shadakshara Stotram | శివషడక్షర స్తోత్రం

శివమంగళాష్టకం – Shiva mangalashtakam

Shiva Manasa Puja Stotram | శివ మానస పూజ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here