రామాష్టకం – Sri Raama Ashtakam

0
1458

Sri Raama Ashtakam

భజే విశేషసుందరం సమస్తపాపఖండనమ్ |
స్వభక్తచిత్తరంజనం సదైవ రామమద్వయమ్ || ౧ ||

జటాకలాపశోభితం సమస్తపాపనాశకమ్ |
స్వభక్తభీతిభంజనం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౨ ||

నిజస్వరూపబోధకం కృపాకరం భవాఽపహమ్ |
సమం శివం నిరంజనం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౩ ||

సదా ప్రపంచకల్పితం హ్యనామరూపవాస్తవమ్ |
నరాకృతిం నిరామయం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౪ ||

నిష్ప్రపంచనిర్వికల్పనిర్మలం నిరామయమ్ |
చిదేకరూపసంతతం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౫ ||

భవాబ్ధిపోతరూపకం హ్యశేషదేహకల్పితమ్ |
గుణాకరం కృపాకరం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౬ ||

మహాసువాక్యబోధకైర్విరాజమానవాక్పదైః |
పరం చ బ్రహ్మ వ్యాపకం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౭ ||

శివప్రదం సుఖప్రదం భవచ్ఛిదం భ్రమాపహమ్ |
విరాజమానదైశికం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౮ ||

రామాష్టకం పఠతి యస్సుఖదం సుపుణ్యం
వ్యాసేనభాషితమిదం శృణుతే మనుష్యః |
విద్యాం శ్రియం విపుల సౌఖ్యమనంతకీర్తిం
సంప్రాప్య దేహనిలయే లభతే చ మోక్షమ్ || ౯ ||

Download PDF here Sri Raama Ashtakam – రామాష్టకం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here