శ్రీ వామన స్తోత్రం – Sri Vamana Stotram in Telugu

0
1735

Sri Vamana Stotram Lyrics in Telugu

Sri Vamana Stotram Lyrics in Telugu

అదితిరువాచ |

యజ్ఞేశ యజ్ఞపురుషాచ్యుత తీర్థపాద
తీర్థశ్రవశ్శ్రవణ మంగళనామధేయ |
ఆపన్నలోకవృజినోపశమోదాఽఽద్య శం నః
కృధీశ భగవన్నసి దీననాథః || ౧ ||

విశ్వాయ విశ్వభవనస్థితి సంయమాయ
స్వైరం గృహీతపురుశక్తిగుణాయ భూమ్నే |
స్వస్థాయ శశ్వదుపబృంహితవూర్ణబోధ-
వ్యాపాదితాత్మతమసే హరయే నమస్తే || ౨ ||

ఆయుః పరం వపురభీష్టమతుల్యలక్ష్మీ-
ర్ద్యౌభూరసాస్సకలయోగగుణాస్త్రివర్గః |
జ్ఞానం చ కేవలమనంత భవంతి తుష్టా-
త్త్వత్తో నృణాం కిము సపత్నజయాదిరాశీః || ౩ ||

ఇతి శ్రీమద్భాగవతే శ్రీవామనస్తోత్రం

Download PDF here Sri Vamana Stotram – శ్రీ వామన స్తోత్రం

Vishnu SahasraNamalu

Sri Vamana Stotram | Vamana Mantra / Stuti

Sri Vamana Stotram | Vamana Mantra

ఈరోజు – వామన జయంతి | Vamana Jayanti in Telugu

Sri Vishnu Sahasranama Stotram

Sri Vishnu Sahasranama Stotram Poorvapeetika

Sri Vishnu Sahasranama Stotram Uttarapeetika

Sri Vishnu Sahasra namavali

విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం పూర్వ పీఠిక – Sri Vishnu Sahasranama Stotram Poorva Peetika

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం | Sri Vishnu Sahasranama Stotram

విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రము పారాయణ సర్వ కార్య సిద్ధి | Vishnu Sahasranama Parayanam in Telugu

విష్ణు సహస్రనామాన్ని గురించి శ్రీ శిరిడీ సాయిబాబా ఏమి చెప్పారు? | Vishnu Sahasranamam in Telugu

విష్ణు సహస్రనామం ఎలా జనించింది ? | How Did Vishnu Sahasra Namas Evolve

విష్ణు సహస్రనామము పారాయణ విధి విధానం | Vishnu Sahasranama Parayanam Vidhanam in Telugu

విష్ణుసహస్రనామాల్ని భీష్ముడు చెప్తుంటే ధర్మరాజాదులు ఎవరూ రాసుకోలేదు మరి ఎలా ప్రచారం పొంది మనవరకూ అందింది?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here