శ్రీ వామన స్తోత్రం – Sri Vamana Stotram

0
1246

Sri Vamana Stotram

అదితిరువాచ |

యజ్ఞేశ యజ్ఞపురుషాచ్యుత తీర్థపాద
తీర్థశ్రవశ్శ్రవణ మంగళనామధేయ |
ఆపన్నలోకవృజినోపశమోదాఽఽద్య శం నః
కృధీశ భగవన్నసి దీననాథః || ౧ ||

విశ్వాయ విశ్వభవనస్థితి సంయమాయ
స్వైరం గృహీతపురుశక్తిగుణాయ భూమ్నే |
స్వస్థాయ శశ్వదుపబృంహితవూర్ణబోధ-
వ్యాపాదితాత్మతమసే హరయే నమస్తే || ౨ ||

ఆయుః పరం వపురభీష్టమతుల్యలక్ష్మీ-
ర్ద్యౌభూరసాస్సకలయోగగుణాస్త్రివర్గః |
జ్ఞానం చ కేవలమనంత భవంతి తుష్టా-
త్త్వత్తో నృణాం కిము సపత్నజయాదిరాశీః || ౩ ||

ఇతి శ్రీమద్భాగవతే శ్రీవామనస్తోత్రం

Download PDF here Sri Vamana Stotram – శ్రీ వామన స్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here