శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి

0
2053

venkateshwara prapattiSri Venkateswara Prapatti / శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి

ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతేః విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం
తద్వక్షస్స్థల నిత్య వాసరసికాం తత్‍క్షాంతి సంవర్ధినీం |
పద్మాలంకృతపాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం
వాత్సల్యాదిగుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం || ౧ ||

శ్రీమన్ కృపాజలనిధే కృతసర్వలోక-
సర్వజ్ఞ శక్త నతవత్సల సర్వశేషిన్ |
స్వామిన్ సుశీలసులభాశ్రితపారిజాత
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౨ ||

ఆనూపురార్పితసుజాతసుగంధిపుష్ప-
సౌరభ్యసౌరభకరౌ సమసన్నివేశౌ |
సౌమ్యౌ సదాఽనుభవనేఽపి నవానుభావ్యౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౩ ||

సద్యోవికాసిసముదిత్వరసాంద్రరాగ
సౌరభ్యనిర్భరసరోరుహసామ్యవార్తాం |
సమ్యక్షు సాహసపదేషు విలేఖయంతౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౪ ||

రేఖామయధ్వజసుధాకలశాతపత్ర
వజ్రాంకుశాంబురుహకల్పకశంఖచక్రైః |
భవ్యైరలంకృతతలౌ పరతత్వ చిహ్నైః
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౫ ||

తామ్రోదరద్యుతిపరాజితపద్మరాగౌ
బాహ్యైర్మహోభిరభిభూతమహేంద్రనీలౌ |
ఉద్యన్నఖాంశుభిరుదస్తశశాంకభాసౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౬ ||

సప్రేమభీతి కమలాకరపల్లవాభ్యాం
సంవాహనేఽపి సపది క్లమమాదధానౌ |
కాంతావవాంగ్మనసగోచరసౌకుమార్యౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౭ ||

లక్ష్మీమహీతదనురూపనిజానుభావ
నీలాదిదివ్యమహిషీకరపల్లవానాం |
ఆరుణ్యసంక్రమణతః కిల సాంద్రరాగౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౮ ||

నిత్యాన్నమద్విధిశివాదికిరీటకోటి
ప్రత్యుప్త దీప్త నవరత్న మహఃప్రరోహైః |
నీరాజనా విధిముదారముపాదధానౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౯ ||

విష్ణోః పదే పరమ ఇత్యుతిదప్రశంసౌ
యౌ మధ్వ ఉత్స ఇతి భోగ్యతయాఽప్యపాత్తౌ |
భూయస్తథేతి తవ పాణితలప్రదిష్టౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౧౦ ||

పార్థాయ తత్సదృశ సారథినా త్వయైవ
యౌ దర్శితౌ స్వచరణౌ శరణం వ్రజేతి |
భూయోఽపి మహ్యమిహతౌ కరదర్శితౌ తే
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౧౧ ||

మన్మూర్ధ్ని కాలియఫణే వికటాటవీషు
శ్రీ వేంకటాద్రిశిఖరే శిరసి శ్రుతీనాం |
చిత్తేఽప్యనన్యమనసాం సమమాహితౌతే
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౧౨ ||

అమ్లానహృష్యదవనీతలకీర్ణపుష్పౌ
శ్రీవేంకటాద్రి శిఖరాభరణాయమానౌ |
ఆనందితాఖిల మనో నయనౌ తవైతౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౧౩ ||

ప్రాయః ప్రపన్న జనతా ప్రథమావగాహ్యౌ
మాతుస్స్తనావివ శిశోరమృతాయమానౌ |
ప్రాప్తౌపరస్పరతులామతులాంతరౌ తే
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౧౪ ||

సత్వోత్తరైస్సతత సేవ్యపదాంబుజేన
సంసారతారకదయార్ద్ర దృగంచలేన |
సౌమ్యోపయంతృమునినా మమ దర్శితౌ తే
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౧౫ ||

శ్రీశ శ్రియా ఘటికయా త్వదుపాయభావే
ప్రాప్యే త్వయి స్వయముపేయతయాస్ఫురంత్యా |
నిత్యాశ్రితాయ నిరవద్యగుణాయ తుభ్యం
స్యాం కింకరో వృషగిరీశ న జాతు మహ్యమ్ || ౧౬ ||
Related Posts

Sri Govinda Namavali (Namalu) | శ్రీ గోవింద నామాలు

గోవిందనామాల విశిష్టత ఏమిటి?

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామావళిః – Sri Venkateshwara Sahasranamavali in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర షోడశోపచార పూజ – Sri Venkateshwara Puja Vidhanam in Telugu.

శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram in Telugu

శ్రీనివాసగద్యం – Srinivasa gadyam in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర ద్వాదశనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Dwadasa Nama Stotram in Telugu

Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram | శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం

శ్రీ వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం – Sri Venkateshwara Mangalashasanam

Sri Venkateshwara Stotram | శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్ – Venkateshwara suprabhatam

Kali Santaraka Stotram | కలిసంతారక స్తోత్రమ్, Lord Venkateshwara Swamy Stotras

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here